วันที่ 25-27 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่อบก. ได้เข้าร่วมจัดบูธงาน BEDO สัญจร
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่