เลขที่ 120 หมู่ที่ 3
ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

โทรศัพท์ 0 2141 9841-9
โทรสาร 0 2143 9804
เว็บไซต์ www.ghgreduction.tgo.or.th/less

แผนที่หน่วยงาน