ขอเชิญร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก”

วันที่ 23 มกราคม 2561
ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่