ผลการพิจารณาออกใบประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS)  ครั้งที่ 6/2560

 

ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้ออกใบประกาศเกียรติคุณสำหรับจำนวน 52 กิจกรรม จาก 8 หน่วยงานหลัก