ผู้ขอการรับรองผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเลือกใช้วิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS ได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. เอกสารการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก (LESS Evaluation Sheet)
  2. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology)
  3. เสนอวิธีการคำนวณตามมาตรฐาน สมมติฐาน กระบวนการ และวิธีอื่นๆ ตามหลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับหรือตามที่ อบก. กำหนด