ผลการพิจารณาออกใบประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

(Low Emission Support Scheme: LESS) ครั้งที่ 2/2560 

ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้ออกใบประกาศเกียรติคุณสำหรับกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจำนวน 141 กิจกรรม จาก 6 หน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน 135 หน่วยงาน ดังนี้

table