ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

(Low Emission Support Scheme: LESS) 
สำหรับ กลุ่มโรงพยาบาลและโรงแรม

วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องบุษบา โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร

 

 LESS 60 0023