โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme | LESS)
สื่อมัลติมีเดีย
 ถาม - ตอบ ?
1. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ LESS สามารถนำไปซื้อ-ขาย ได้หรือไม่?
ตอบ โครงการ LESS เป็นการประกาศเกียรติคุณผู้ที่ดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น และไม่สามารถนำปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ประเมินได้จากโครงการ LESS ไปซื้อ-ขายได้
2. การประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากโครงการประเภทปลูกต้นไม้ มีวิธีการประเมินอย่างไร?
ตอบ การประเมินการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ เป็นการประเมินการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวันที่เก็บข้อมูลต้นไม้เพื่อนำมาคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอน โดยใช้วิธีการคำนวณตามหลักการที่ อบก. แนะนำ หรือตามวิธีการทางเทคนิควิชาการที่ได้รับการยอมรับ
3. ใครจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS?
ตอบ ผู้สนับสนุนจะเป็นใครก็ได้ ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี หรือบุคคลากร ในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และเมื่อดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้แล้ว อบก.จะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ให้การสนับสนุน และผู้รับการสนับสนุน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถดูรายชื่อผู้ประสงค์ให้การสนับสนุนและผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนได้จากหน้า Website LESS