กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Environment : MoE) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ได้ให้ทุนสนับสนุนการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ JCM ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2559 ทั้งหมด จำนวน 37 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง

ปีงบประมาณ แหล่งทุน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ                                

2553

METI

1. ระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมและการผลิตไฟฟ้าของเอกชน                                                                                                                                                         

ประสิทธิภาพพลังงาน

 

2. การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยติดตั้งระบบติดตามรถยนต์แบบดิจิตอล (digital tachograph)

การขนส่ง

 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของการผลิตโดยใช้ระบบไอที

ประสิทธิภาพพลังงาน

2554

NEDO

4. ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์

พลังงานหมุนเวียน

5. การติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงภายในร้านสะดวกซื้อ (ปีที่ 1)

ประสิทธิภาพพลังงาน

MOE

6. การจัดการของเสียในประเทศไทย

การจัดการของเสีย

 

7. การจัดการระบบโครงข่ายการขนส่งด้วยรถไฟฟ้า

การขนส่ง

   

8. การผลิตพลังงานลมในสภาพความเร็วลมต่ำ

พลังงานหมุนเวียน

   

9. ระบบการจัดการพลังงานของอาคารกับการรับรองคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย

ประสิทธิภาพพลังงาน

   

10. การใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในประเทศไทย

การขนส่ง

2555

MOE

11. ระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่กับระบบผลิตพลังงานร่วม

ประสิทธิภาพพลังงาน

 

12. การประหยัดพลังงานด้วยระบบการจัดการพลังงานของอาคาร

ประสิทธิภาพพลังงาน

 

13. การเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นระบบ MRT

การขนส่ง

 

14. การผลิตพลังงานร่วมจากชานอ้อยของโรงน้ำตาล

พลังงานหมุนเวียน

  15. ประตูกันน้ำระบบอิเล็กทรอนิคส์เพื่อช่วยจัดการจราจรทางน้ำสำหรับท่าเรือนานาชาติ การขนส่ง
 2555

NEDO

16. ระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (heat pumps) 

ประสิทธิภาพพลังงาน

17. การผลิตผลังงานน้ำในโครงการขนาดเล็ก พลังงานหมุนเวียน
18. ระบบประหยัดพลังงานในอาคารศูนย์การค้า ประสิทธิภาพพลังงาน

2556

NEDO

19. ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูงซึ่งใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารทำความเย็น

ประสิทธิภาพพลังงาน

METI

20. การประหยัดพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพพลังงาน

MOE

21. การส่งเสริมให้นำสารฟลูออโรคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่หรือทำลาย (ปีที่ 1)

กระบวนการอุตสาหกรรม

22. การเผยแพร่มาตรฐานระบบติดตามรถยนต์แบบดิจิตอล (digital tachograph) การขนส่ง
23. การเผยแพร่เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพพลังงาน
24. การใช้ระบบนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (heat pumps) ในประเทศไทย ประสิทธิภาพพลังงาน

2557

  

METI

 

25. เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กกล้า

ประสิทธิภาพพลังงาน

26. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

พลังงานหมุนเวียน

27. หม้อน้ำประสิทธิภาพสูง (small once-through boiler) ประสิทธิภาพพลังงาน

MOE

  

28. การศึกษาโครงการภายใต้แม่บทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร (ปีที่ 1)

ภาคเมือง

29. การนำอะไหล่รถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพดีกลับมาใช้ใหม่

การขนส่ง

30. DSC และระบบผลิตพลังงานร่วมในสนามบินนานาชาติของประเทศไทย

ประสิทธิภาพพลังงาน

2558

METI

31. การประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตเหล็กแผ่นบาง

ประสิทธิภาพพลังงาน

32. การประหยัดพลังงานในระบบกลั่น

ประสิทธิภาพพลังงาน

33. การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนประสิทธิภาพสูง 

ประสิทธิภาพพลังงาน

MOE 34. การส่งเสริมการลดคาร์บอนจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศในจังหวัดระยอง การจัดการของเสีย
35. การประหยัดพลังงานโดยการผลิตพลังงานร่วมในโรงงานเว้นใย ประสิทธิภาพพลังงาน
2559 MOE 36. การผลิตพลังงานร่วมจากของเสียและการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในประเทศไทย (จังหวัดระยองและเมืองคีตะคิวชู) ประสิทธิภาพพลังงาน
METI 37. การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้กากตะกอนคอนกรีต กระบวนการอุตสาหกรรม