ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองแล้วของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 

รหัส

ระเบียบวีธีฯ    

 เวอร์ชั่นล่าสุด                                             ชื่อระเบียบวิธีฯ วันที่ได้รับการรับรอง 
TH_AM002    Ver 1.0 Energy Saving by Introduction of Multi-stage Oil-Free Air Compressor                                                                                               23 สิงหาคม 2559        
 TH_AM001     Ver 1.0 Installation of Solar PV System 23 สิงหาคม 2559       

 

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะพัฒนาเพิ่มเติม จำนวน 5 วิธี ได้แก่

  • Energy Saving by Introduction of High Efficiency Centrifugal Chiller
  • Energy Saving by Introduction of High Efficiency Centrifugal Chiller/non inverter
  • Installation of Displacement Ventilation Air Conditioning Unit in the Cleanroom of Semiconductor Manufacturing Factory
  • Installation of Inverter-type Air Conditioning System for Cooling for Convenience Store(s)
  • Installation of an Separate-type Inverter-controlled Fridge Showcase for Convenience store(s)