การขอขึ้นทะเบียนโครงการและขอการรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

     การพัฒนาโครงการ JCM มีขั้นตอนการดำเนินงานมีลักษณะเช่นเดียวกับ CDM ทั้งการพัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD) การตรวจสอบโครงการ (validation) การขึ้นทะเบียนโครงการ (registration) การติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก (monitoring) และการจัดทำรายงาน การทวนสอบความถูกต้องของรายงานผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก (verification) และการออกคาร์บอนเครดิต (issuance) คณะกรรมการร่วมฝ่ายไทยมีบทบาทโดยตรงในการพิจารณาขึ้นทะเบียนโครงการและให้การรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก สรุปรายละเอียดการพัฒนาโครงการได้ ดังนี้

การพัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Design Document : PDD)

      ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอโครงการตามแนวทางสำหรับการพัฒนาเอกสารข้อเสนอโครงการและแผนการติดตามตามแนวทางที่คณะกรรมการร่วมกำหนด (Guidelines for Developing Project Design Document and Monitoring Report) PDD ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก(methodology) ที่โครงการใช้ในการคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จากนั้นให้จัดส่ง PDD พร้อมกับ modalities of communication statement ไปยังผู้ประเมินภายนอก (Third Party Entity: TPE) และคณะกรรมการร่วม ซึ่ง TPE จะตรวจสอบโครงการ ส่วนสำนักเลขาธิการกลไก JCM จะกำหนดเลขอ้างอิงให้กับโครงการและเผยแพร่ PDD ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์เพื่อรับความคิดเห็นเป็นเวลา 30 วันปฏิทิน

การตรวจสอบโครงการ (Validation) PDD ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ JCM ต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้ประเมินภายนอก (Third Party Entities : TPE)

      ซึ่งจะทำการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการ (Guidelines for Validation and Verification) และจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบโครงการ (validation report) โดยใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการร่วมกำหนด (Validation Report Form) ระหว่างที่ผู้ประเมินภายนอกดำเนินการตรวจสอบโครงการ สำนักเลขาธิการกลไก JCM จะส่งข้อคิดเห็นที่ได้รับจากสาธารณชนทางเว็บไซต์ให้ผู้ประเมินภายนอกนำไปพิจารณา ประกอบการจัดทำรายงานการตรวจสอบโครงการส่งมอบให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ  

การขอขึ้นทะเบียนโครงการ (Registration)

    ผู้พัฒนาโครงการยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียนโครงการ (Project Registration Request Form) เสนอเอกสารข้อเสนอโครงการ (validated PDD) และรายงานการตรวจสอบโครงการ (validation report) มายังสำนักเลขาธิการกลไก JCM เพื่อขอขึ้นทะเบียนโครงการ สำนักเลขาธิการกลไก JCM จะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ภายใน 7 วันปฏิทิน ก่อนแจ้งผลให้ผู้พัฒนาโครงการและผู้ประเมินภายนอกทราบ จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้พัฒนาโครงการและผู้ประเมินภายนอกทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์ 

การติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก (Monitoring)

      และการจัดทำรายงาน เมื่อผู้พัฒนาโครงการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วจะต้องตรวจวัดตัวแปรตามที่กำหนดไว้ใน PDD ฉบับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและจัดทำรายงานผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก

การทวนสอบความถูกต้องของรายงานผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก (Verification)

      ผู้ประเมินภายนอกทวนสอบความถูกต้องของรายงานผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการตรวจสอบและทวนสอบโครงการ (Guidelines for Validation and Verification) ทั้งนี้ การตรวจวัดข้อมูลและการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ต้องเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสารข้อเสนอโครงการ ผู้ประเมินภายนอกจัดทำรายงานการทวนสอบโครงการ (verification report) โดยใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการร่วมกำหนด (Verification Report Form) ส่งมอบให้แก่ผู้พัฒนาโครงการ

การออกคาร์บอนเครดิต (Issuance of credits)

      ผู้พัฒนาโครงการต้องเปิดบัญชีในระบบทะเบียนของฝ่ายญี่ปุ่นและ/หรือฝ่ายไทยก่อนขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือ การออกคาร์บอนเครดิต จากนั้นต้องยื่นใบสมัครขอการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยใช้แบบฟอร์มตามที่คณะกรรมการร่วมกำหนด (Credit Issuance Request Form) ซึ่งระบุการแบ่งสัดส่วนคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากโครงการระหว่างทั้งสองฝ่าย รายงานผลการติดตามการลดก๊าซเรือนกระจก และรายงานการทวนสอบโครงการ มายังสำนักเลขาธิการกลไก JCM เพื่อขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก สำนักเลขาธิการกลไก JCM จะตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร ภายใน 7 วันปฏิทิน ก่อนแจ้งผลให้ผู้พัฒนาโครงการและผู้ประเมินภายนอกทราบ จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้พัฒนาโครงการและผู้ประเมินภายนอกทราบ รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลแต่ละฝ่ายให้ดูแลระบบทะเบียน เพื่อให้ดำเนินการออกคาร์บอนเครดิตในบัญชีของผู้พัฒนาโครงการแต่ละฝ่ายในระบบทะเบียน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์