องค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย มีดังนี้

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการร่วม
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือผู้แทน กรรมการร่วม
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้แทน กรรมการร่วม
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือผู้แทน กรรมการร่วม
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการร่วม
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการร่วม
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรรมการร่วมและเลขานุการ

      องค์ประกอบคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายญี่ปุ่น มีดังนี้

ผู้แทน Embassy of Japan ประธานกรรมการร่วม
ผู้แทน Embassy of Japan กรรมการร่วม
ผู้แทน Ministry of Foreign Affairs กรรมการร่วม
ผู้แทน Ministry of Economy, Trade and Industry กรรมการร่วม
ผู้แทน Ministry of the Environment กรรมการร่วม
ผู้แทน Embassy of Japan กรรมการร่วมและเลขานุการ