1. พลังงานหมุนเวียน 
  2. การขนส่ง 
  3. ประสิทธิภาพพลังงาน 
  4. จัดการของเสีย 
  5. อุตสาหกรรม