แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
หารือโครงการ T-VER ณ มหาวิทยาลัยพะเยาเจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับคณะอาจารย์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือการพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction:T-VER) 23 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 23 มีนาคม 2560
อบก. หารือโครงการ T-VER ณ การไฟฟ้านครหลวง 22 มีนาคม 2560
หารือโครงการ T-VER @จังหวัดระยอง 18 มีนาคม 2560
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” 15 มีนาคม 2560
อบก. ประกาศเฉลิมพระเกียรติการคำนวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 06 ตุลาคม 2559
อบก. เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานรอบ 7 เดือน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19 มิถุนายน 2559
อบก. รับมอบเกียรติบัตรโครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 19 มิถุนายน 2559
อบก. ร่วมรดน้ำขอพร รมว.ทส. เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 19 มิถุนายน 2559
อบก. เปิดตัวโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Thailand Partnership for Market Readiness : PMR) 19 มิถุนายน 2559