แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประชุมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction) เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12 เมษายน 2560
อบก. ได้รับเงินสนับสนุนในการศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องผลของการใช้กลไกกำหนดราคาคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของประเทศ 10 เมษายน 2560
อบก. ร่วมกับโรงแรมสุโกศล หารือแนวทางการเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท พาเนลพลัสไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 02 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 02 เมษายน 2560
อบก. จัดงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.ณ ห้องสุคนธา ซี ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 31 มีนาคม 2560
อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 31 มีนาคม 2560
อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 31 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 30 มีนาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินนโยบายประหยัดพลังงานของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 26 มีนาคม 2560