แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ประเมินภายนอก) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าบนพื้นที่ดอยตุง เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท วี ที การ์เม้นท์ จำกัด ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 12 เมษายน 2560
ประชุมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction) เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12 เมษายน 2560
อบก. ได้รับเงินสนับสนุนในการศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องผลของการใช้กลไกกำหนดราคาคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของประเทศ 10 เมษายน 2560
อบก. ร่วมกับโรงแรมสุโกศล หารือแนวทางการเปลี่ยนใช้หลอดไฟ LED เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท พาเนลพลัสไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 02 เมษายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 02 เมษายน 2560
อบก. จัดงานสัมมนา “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.ณ ห้องสุคนธา ซี ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 31 มีนาคม 2560