แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ อบก. และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการทวนสอบโครงการ T-VER เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการทวนสอบโครงการ T-VER เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการผลิตสารปรับปรุงดินหมักจากขยะอินทรีย์ ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560
อบก. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Asean Sustainable Energy Week 2017 วันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 08 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 07 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ สมอ. และ อบก. จัดประชุมหารือเพื่อยกระดับการทวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร ณ ห้องอบรม 230 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 30 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ MASCI ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 140.76 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2560