แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการผลิตสารปรับปรุงดินหมักจากขยะอินทรีย์ ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560
อบก. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Asean Sustainable Energy Week 2017 วันที่ 7-10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 08 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 07 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ สมอ. และ อบก. จัดประชุมหารือเพื่อยกระดับการทวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร ณ ห้องอบรม 230 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 30 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ MASCI ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 140.76 กิโลวัตต์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 10 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ประเมินภายนอก) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าบนพื้นที่ดอยตุง เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2560 03 พฤษภาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท วี ที การ์เม้นท์ จำกัด ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ บริเวณหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง 12 เมษายน 2560