แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
งานสัมมนาโครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 12 กรกฎาคม 2560
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่ อบก.ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 28 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 23 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการทวนสอบโครงการ T-VER เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI) เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่ อบก. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการทวนสอบโครงการ T-VER เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560