แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “ความรู้เบื้องต้นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย” วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 08 มกราคม 2561
วันที่ 5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ อบก. ณ บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยีร่วมหารือการพัฒนาโครงการ T-VER 05 มกราคม 2561
ดาวน์โหลด!!! เอกสารประกอบการสัมมนา“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน” วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง ดอยสุเทพ 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 19 ธันวาคม 2560
อบก.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER” 18 ธันวาคม 2560
อบก. จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร ครั้งที่ 2 18 ธันวาคม 2560
อบก. จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กรสำหรับมหาวิทยาลัย 18 ธันวาคม 2560
ขอเชิญร่วมการสัมมนา "ร่วมกับ LESS ร่วมกันลดโลกร้อน" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 27 ตุลาคม 2560
ประกาศผล!!! รายชื่อโครงการที่ได้รับสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ระยะที่ 2 20 ตุลาคม 2560
ประกาศผล!!! รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการ T-VER ระยะที่ 1 10 ตุลาคม 2560
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปีงบประมาณ 2561 03 ตุลาคม 2560