PDDMR L 

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER” 

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดอบรเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER” 

           เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการ T-VER และเรียนรู้หลักการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (T-VER Methodology) รวมถึงฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารและการคำนวณที่เกี่ยวข้อง

 คลิ๊ก!!ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม