VVB2L

“โครงการลดก๊าซเรือนกระจก: แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองหน่วยงาน ผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร” ครั้งที่ 2

สำนักวิเคราะห์และติดตามประเมินผล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงานอบรม “แนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองหน่วยงานผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา ณ ห้อง แคนนา โรงแรม รามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานครเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในตรวจสอบความใช้ได้หรือการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในระดับโครงการและองค์กร รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในการขอการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก