Pic Support L

 

 

             องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) หรือ โครงการ T-VER เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจ โดยกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ และการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก(Validation and Verification Body: VVB) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้คาร์บอนเครดิตที่ได้จากโครงการT-VER มีความน่าเชื่อถือ

           อบก. จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ T-VER โดย อบก. จะดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของโครงการโดยผู้ประเมินภายนอก

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ระยะที่ 2 รายละเอียดดังนี้            

             1. หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

                 ดาวน์โหลด

             2. แบบฟอร์มใบสมัคร“สนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้”

                 ดาวน์โหลด

             3. หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “สนับสนุนการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอก

                 ภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

                 ดาวน์โหลด

             4. แบบฟอร์มใบสมัคร “สนับสนุนการทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

                 ดาวน์โหลด

 

             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจักรพงษ์ 02-1419845 และคุณศิริพร 02-1419847