logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

สถานภาพการดำเนินโครงการ T-VER

สถานภาพการดำเนินโครงการ T-VER

 

1. จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก. เป็นโครงการ T-VER ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 46 โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ รวมทั้งสิ้น 1,527,827 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สามารถสรุปได้ดังตาราง

ตาราง จำนวนโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ปีงบประมาณ การขึ้นทะเบียนโครงการ

จำนวนโครงการที่ได้รับ

การขึ้นทะเบียน

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)

2557 9 114,237
2558 11 590,175
2559 19 378,122
2560 7 445,293
รวม 46

1,527,827

ตารางสรุปโครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

2.  โครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งสิ้น 27 โครงการ ปริมาณก๊าซเรือนจกที่ได้รับการรับรองรวม 626,661 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถสรุปได้ดังตาราง

ตาราง   จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิต (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ปีงบประมาณ การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จำนวนโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2557 - -
2558 7 339,537
2559 15 249,612
2560 5 37,512
รวม 27 626,661

ตารางสรุปโครงการที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

  • Hits: 1263