เจ้าหน้าที่ อบก. เข้าร่วมกับ บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด

ในการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

บริษัท พรีเมียร์ ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

ซึ่งดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการหมักกากมันสำปะหลังแบบไร้อากาศ

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  

ณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร