เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ บริษัท เซาท์โพล คาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร