องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาโครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Thailand Partnership for Market Readiness ขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร "งานสัมมนาโครงการกลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก"