องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Thailand Partnership for Market Readiness ขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่จะสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคส่วนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสาร "พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการนำร่องภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก"