อบก.ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งดำเนินโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใน ม.พะเยา ขนาด 500kW
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา