เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI)

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ซึ่งดำเนินโครงการรวบรวมก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศไปใช้ในระบบผลิตความร้อนทดแทนการใช้น้ำมันเตา

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ณ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา