เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด 

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

ซึ่งดำเนินโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอดพลังงานแบบ LED

วันที่ 26 มิถุนายน 2560

ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง