เจ้าหน้าที่ อบก. และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ERDI)

เข้าร่วมการทวนสอบโครงการ T-VER ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว

และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ณ อบต.ท่ามะนาว  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560  

โดยดำเนินรวบรวมก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของฟาร์มสุกร

มาใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม(LPG) ในชุมชน 130 ครัวเรือน