เจ้าหน้าที่ อบก. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER

ของ บริษัท โซลาตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จำกัด

ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2560  

โดยดำเนินการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 7 MW