logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ คืออะไร

      ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ คือ วิธีที่ใช้ในการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ T-VER ผู้พัฒนาโครงการสามารถเลือกระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ โดยระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถแบ่งออกเป็น 2 สาขาหลัก ดังนี้

สาขา ประเภทโครงการ
    สาขาการผลิตและใช้พลังงานอุตสาหกรรม การจัดการของเสีย และการขนส่ง     1. การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
    2. การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
    3. การจัดการของเสีย
    4. การจัดการในภาคขนส่ง
    สาขาป่าไม้และการเกษตร     1. ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
    2. การเกษตร
  • Hits: 3307