logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

      ผู้ประเมินภายนอก (Validation and Verification Body : VVB) คือ ผู้ประเมินภายนอก คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก
      ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด โดยเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก. ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากโครงการ T-VER ซึ่งนิติบุคคลที่ขอขึ้นทะเบียนเป็น VVB จะต้องเข้าข่ายประเภทและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
นิติบุคคลที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกจะต้องมีคุณสมบัติตาม ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ โดยมีขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน ดังนี้
      1. นิติบุคคลยื่นใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจและเอกสารประกอบตามประกาศฯ ต่ออบก.และ อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นโดยพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารประกอบทั้งหมดว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้แจ้งนิติบุคคลจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
      2. อบก. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจหรือไม่ หากขาดข้อมูลในประเด็นสำคัญ จะแจ้งให้แจ้งนิติบุคคลจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
      3. อบก. นำเสนอรายละเอียดต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
      4. อบก. แจ้งผลการพิจารณาให้นิติบุคคลทราบ และเสนอต่อคณะกรรมการฯ อบก. รับทราบต่อไป
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการฯเห็นชอบ การต่ออายุหนังสือคำรับรอง การเปลี่ยนแปลงบุคลากร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

 

  • Hits: 2431