เจ้าหน้าที่ อบก. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าร่วมการทวนสอบโครงการ T-VER ของ บริษัท สหวิริยา จำกัด

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

โดยโครงการมีการปรับปรุงใช้ Recuperator ประสิทธิภาพสูง ทำให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง