เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมตรวจสอบความใช้ได้ (Validate)

โครงการผลิตสารปรับปรุงดินหมักจากขยะอินทรีย์

ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย        

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

มีวัตถุประสงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายของขยะอินทรีย์แบบไร้อากาศ

และนำสารปรับปรุงดินที่ได้จากการหมักขยะอินทรีย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ อบก. ให้การสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ