การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

Show image

21 01

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

  1. ผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
  2. อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ หากเอกสารไม่ครบถ้วน อบก. จะทำการแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
  3. อบก. เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  4. อบก. แจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ

ดาวนโหลดเอกสาร :

ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
  • Hits: 789