logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

21 01

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ

 1. ผู้สมัครเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
 2. อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เพื่อพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ หากเอกสารไม่ครบถ้วน อบก. จะทำการแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ
 3. อบก. เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 4. อบก. แจ้งผลให้ผู้สมัครทราบ

ดาวนโหลดเอกสาร :

ใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ
 • Hits: 2607