เจ้าหน้าที่ อบก. และ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)

โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ อบก. ให้การสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ