logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ พ.ศ. 2557


ดาวนโหลดเอกสาร :

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก

 

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอก (ฉบับใหม่) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
  • Hits: 2760