logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

VVB คืออะไร

ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation/Verification Body: VVB)
      ผู้ประเมินภายนอก คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ และทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด โดยผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการ T-VER จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อบก.

  • Hits: 2929