เจ้าหน้าที่ อบก. และ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate)

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง

ดำเนินการโดย บริษัท ซีพีพีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560