สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

จัดประชุมหารือเพื่อยกระดับการทวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการและองค์กร

ณ ห้องอบรม 230 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผู้ประเมินภายนอกและผู้ทวนสอบให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานหน่วยตรวจสอบความใช้ได้

และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก