logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

      โครงการที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต้องเป็นโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

 1. การดำเนินกิจกรรมของโครงการต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
 3. การดำเนินกิจกรรมของโครงการ วิธีการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกและการเก็บข้อมูลของโครงการเป็นไปตามที่เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ฉบับที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
 4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอการรับรอง ต้องคำนวณตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามที่เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. ทั้งนี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต้องสามารถทวนสอบได้โดยมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือ
 • Hits: 1655