เจ้าหน้าที่ อบก. และ MASCI ได้เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบความใช้ได้ (Validate)

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 140.76 กิโลวัตต์

ดำเนินการโดย บริษัท อาร์ไอแอล 1996 จำกัด

ณ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล 1996 จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560