หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

Show image

      โครงการที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกต้องเป็นโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้ง 4 ข้อ ดังนี้

  1. การดำเนินกิจกรรมของโครงการต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความสอดคล้องกับข้อกำหนด / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)
  3. การดำเนินกิจกรรมของโครงการ วิธีการติดตามผลการลดก๊าซเรือนกระจกและการเก็บข้อมูลของโครงการเป็นไปตามที่เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ฉบับที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด
  4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอการรับรอง ต้องคำนวณตามระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามที่เสนอในเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับที่ขึ้นทะเบียนกับ อบก. ทั้งนี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกต้องสามารถทวนสอบได้โดยมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่น่าเชื่อถือ
  • Hits: 158