เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประชุมการพัฒนาโครงการ T-VER จากกิจกรรมการปลูกป่าในพื้นที่สวนป่าภูสวรรค์ สวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก สวนป่านาด้วง จังหวัดเลย สวนป่าคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเพิ่มพูนการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในต้นไม้

มื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560