logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

เอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

      การขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ อบก. กำหนดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

 1. ใบสมัครขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 2. รายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report)ที่ได้รับการทวนสอบจาก VVB จำนวน 3 ชุด
 3. รายงานการทวนสอบโครงการ (Verification Report) จาก VVB จำนวน 3 ชุด   
 4. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ชุด
 • Hits: 1974