เอกสารประกอบการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

Show image

      การขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ อบก. กำหนดเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

  1. ใบสมัครขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
  2. รายงานผลการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Monitoring Report)ที่ได้รับการทวนสอบจาก VVB จำนวน 3 ชุด
  3. รายงานการทวนสอบโครงการ (Verification Report) จาก VVB จำนวน 3 ชุด   
  4. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ชุด
  • Hits: 295