เจ้าหน้าที่ อบก.  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ประเมินภายนอก)

เข้าร่วมการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สแกน อินเตอร์ บางภาษี (Scan Inter Bangpasee Solar Power Plant) อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิตติดตั้ง 5 MW ดำเนินการโดย บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560