logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

ขั้นตอนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

 1. ผู้พัฒนาโครงการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามที่ระเบียบฯ กำหนด
 2. อบก. ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่อบก.ได้รับคำขอ
 3. อบก. เสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกพิจารณา ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 4. อบก. แจ้งผลให้ผู้พัฒนาโครงการทราบ
 • Hits: 1873