logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

เอกสารประกอบการแจ้งเปิดบัญชี T-VER Credit

      ผู้พัฒนาโครงการ หรือผู้ประสงค์จะซื้อคาร์บอนเครดิต (T-VERs) จะต้องส่งเอกสารเพื่อขอเปิดบัญชีไปยัง อบก.โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้

ประเภท
เอกสาร
1. บุคคลทั่วไป

1. หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credit* โดยระบุ E-mail ที่ต้องการใช้งานในระบบ
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

2. นิติบุคคล (เจ้าของโครงการ,

ผู้พัฒนาโครงการ)

1. หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credit* โดยระบุ E-mail ที่ต้องการใช้งานในระบบ
2. ชื่อ ที่อยู่ และหนังสือรับรองนิติบุคล ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ โดยนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน
3. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ใช้งานระบบของบริษัท)
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจ
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจ
6. หนังสือรับรองการทำงานออกโดยบริษัท
3. กรณีที่เป็นหน่วยงานราชการ, องค์กรของรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 1. หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปิดบัญชี T-VER Credit* โดยระบุ E-mail ที่ต้องการใช้งานในระบบ
2. ชื่อ ที่อยู่ และสำเนาพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงาน
3. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ใช้งานระบบของบริษัท) 
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจ 
5. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจ

*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี T-VER Credit

*ในกรณีที่บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือ หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ มีความประสงค์จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของ อบก.ดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แทน ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง ที่ระบุให้อบก.เป็นผู้ดำเนินการ*

     หากต้องการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ของ อบก. เป็นผู้แทนในการดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในกรณี

 1. ยื่นความประสงค์ในการโอน TVERs (Transfer Credit) และ
 2. กรณียื่นความประสงค์ในการดำเนินการ Offset TVERs (Offset Credit)

      ผู้พัฒนาโครงการต้องยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของเจ้าของบัญชี
 2. หนังสือมอบอำนาจให้ อบก. ดำเนินการ Transfer หรือ Offset เครดิต TVERs พร้อมระบุชื่อ และเลขหมายบัญชี T-VER Credit ของเจ้าของบัญชี
 • Hits: 2088