หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนโครงการ

Show image

      โครงการที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนต้องเป็นโครงการที่ลด/ดูดซับ ก๊าซเรือนกระจกในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

  1. การดำเนินกิจกรรมของโครงการต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  2. มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER)
  3. มีการดำเนินงานเพิ่มเติมจากการดำเนินงานตามปกติ (Additionality)
  4. ใช้ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ที่เหมาะสมกับโครงการ
  5. วิธีการติดตามผลและการรายงานการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) ที่ใช้
  • Hits: 388