logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ

      การส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER ให้ผู้พัฒนาโครงการจัดทำหนังสือนำส่งเอกสารมายัง อบก. พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 1. ใบสมัครขึ้นทะเบียนโครงการ
 2. เอกสารข้อเสนอโครงการที่ได้รับการตรวจสอบจาก VVB (Validated PDD) จำนวน 2 ชุด
 3. รายงานการตรวจสอบโครงการ (Validation Report) จาก VVB จำนวน 2 ชุด
 4. รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม จำนวน 2 ชุด
 5. Environmental and Safety Assessment Report (ESA) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
 6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) 
 7. ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
 8. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด
 • Hits: 2455