องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาและวิเคราะห์ถึงผลของการใช้กลไกกำหนดราคาคาร์บอน (Carbon Pricing) ได้แก่ ระบบซื้อขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading Scheme: ETS) และภาษีคาร์บอน (Carbon tax) ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตาม NDC (Nationally Determined Contribution) ในการประชุมความร่วมมือโครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาดเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (Partnership for market readiness: PMR) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จากการประชุมดังกล่าวที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนเงินเพิ่มเติม จำนวน 5 แสนเหรียญสหรัฐ เพื่อมาดำเนินกิจกรรมใน 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1.การใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้กลไก/เครื่องมือกำหนดราคาคาร์บอนต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

2.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกตลาด เช่น ETS/Carbontax กับนโยบายและกฎหมายที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน

3.การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

      การศึกษามีระยะเวลาในการดำเนินการ 18 เดือน (กรกฎาคม 2560 – ธันวาคม 2561) โดยมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ ดังนี้

1.ข้อเสนอแนะเรื่องกลไก/เครื่องมือกำหนดราคาคาร์บอนที่มีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ ประเทศ

2.ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลไก/เครื่องมือกำหนดราคาคาร์บอน เช่น ETS/Carbon tax กับนโยบายและกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน

3.เกิดความรู้ความเข้าใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถึงการใช้กลไก/เครื่องมือกำหนดราคาคาร์บอนในการสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและศักยภาพและองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการใช้แบบจำลอง

      ผลการศึกษาครั้งนี้จะช่วยในการคัดเลือกกลไก/เครื่องมือกำหนดราคาคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพมีค่าใช้จ่ายต่ำในการลดก๊าซเรือนกระจก และ มีความเหมาะสมกับประเทศ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศตาม NDC