เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนโครงการ

Show image

      การส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER ให้ผู้พัฒนาโครงการจัดทำหนังสือนำส่งเอกสารมายัง อบก. พร้อมทั้งแนบเอกสารดังต่อไปนี้

  1. ใบสมัครขึ้นทะเบียนโครงการ
  2. เอกสารข้อเสนอโครงการที่ได้รับการตรวจสอบจาก VVB (Validated PDD) จำนวน 2 ชุด
  3. รายงานการตรวจสอบโครงการ (Validation Report) จาก VVB จำนวน 2 ชุด
  4. รายงานการประเมินผลประโยชน์ร่วม จำนวน 2 ชุด
  5. Environmental and Safety Assessment Report (ESA) จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment : EIA) 
  7. ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
  8. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ชุด
  • Hits: 476