ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

Show image

      ผู้พัฒนาโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้บริการของ อบก. ในระยะแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นับจากวันที่ผู้พัฒนาโครงการยื่นเอกสารต่อ อบก. ครบถ้ว

 

  • Hits: 336