logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

      ผู้พัฒนาโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการให้บริการของ อบก. ในระยะแรกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นับจากวันที่ผู้พัฒนาโครงการยื่นเอกสารต่อ อบก. ครบถ้ว

 

  • Hits: 2104