union L

 

      วันพุธที่ 29มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ อบก. และบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)  
    ประชุมการพัฒนากิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ทดแทนการเชื้อเพลิงฟอสซิลและทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

    ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER)

และได้รับการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER