logo ghg
  • Home
  • T-VER
  • LESS
  • PMR
  • JCM
  • CDM
  • ติดต่อเรา
  • SEARCH

การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต

      คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกจะเป็นผู้พิจารณาให้การรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

      ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสาระใดๆคณะอนุกรรมการ T-VER สามารถแจ้งให้ผู้พัฒนาโครงการ /ผู้ประเมินภายนอกส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่เกิน 30 วัน

      คณะกรรมการอบก. จะกัน 2 % ของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรองไว้สำหรับ กองทุนส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Fund) เพื่อสำรองปริมาณTVERs ที่ได้รับการรับรอง (Buffer Account) ทั้งนี้จะพิจารณาจากความเสี่ยงของโครงการและปัจจัยอื่นๆประกอบ ในระยะเริ่มต้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นับจากวันที่ผู้พัฒนาโครงการยื่นเอกสารต่อ อบก. ครบถ้วน คณะกรรมการ อบก. จะยกเว้นการกัน 2% ของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง

      ทั้งนี้ โครงการที่มีปริมาณคาร์บอนเครดิตต่ำกว่า 1,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี จะได้รับการยกเว้นการกัน 2% ของปริมาณคาร์บอนเครดิตที่ได้รับการรับรอง

  • Hits: 2291