เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานความร้อน กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้ การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER”