เจ้าหน้าที่ อบก. เข้ารวมประชุม แนะนำโครงการ T-VER และพัฒนาโครงการร่วมกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และรวบรวมก๊าซชีวภาพไปผลิตพลังงานความร้อน
กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการสนับสุนการตรวจสอบความใช้ได้

การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ T-VER”