logo ghg
 • Home
 • T-VER
 • LESS
 • PMR
 • JCM
 • CDM
 • ติดต่อเรา
 • SEARCH

T-VER คืออะไร

      โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) คือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิต ซึ่งภายใต้โครงการ T-VER นี้เรียกว่า "TVERs" ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้ ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการ ระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย

ข้อดีของโครงการ T-VER

 1. เอกสารโครงการที่ต้องจัดเตรียมเป็นภาษาไทย
 2. ระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงจาก CDM แต่นำมาปรับให้มีวิธีการคำนวณและการติดตามผลที่ง่ายขึ้น
 3. ผู้ประเมินภายนอกมีหลายกลุ่มนอกเหนือจาก DOE

ประโยชน์ของโครงการ T-VER

 1. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 2. เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิ่มจากการซื้อ- ขาย
 3. ปริมาณการลด / ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากโครงการ
 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • Hits: 5555