20170307 105415

 

เจ้าหน้าที่ อบก. ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารต้นไม้บ้านท่าลี่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
และกิจกรรมดังกล่าวได้รับการประเมินปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)

 

และได้รับการรับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ 380 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า