IMG web1

 

 

 

อบก. ร่วมหารือแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาโครงการ T-VER 
ของโครงการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบภายใต้โครงการ T-VER 
ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 
ณ บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด และบริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง